Etkin Doz Çalışması

Etkinlik ve güvenirlik arasındaki optimal denge…

Materyal ve Metod:

  • Çift kör, randomize , kontrollü doz-etki çalışması: Alutard SQ ile ve 3 farklı konsantrasyonda devam dozu uygulanarak yapılmıştır.
  • 24 ay süren çalışma , ev tozu akarına allerjik 74 hastayı ( 10-64 yaş ) kapsamıştır.