WHO Position Paper: 1998

Allergen Standardization Allerjen Standardizasyonu

Units

Allergenic vaccines have been standardized in different ways. However only those which specify total potency and the concentration of individual allergens should be used for allergy diagnosis and immunotherapy.

Üniteler

Allerjen extratları çeşitli yöntemlerle standardize edilir. Bununla beraber sadece total potensi ve tek allerjenin konsantrasyonu belirlenmiş olanlar allerji teşhisi ve immunoterapi için kullanılmalıdır.

Efficacy of immunotherapy

An optimal maintenance dose: Low dose immunotherapy is usually ineffective.... There is a good evidence from immunotherapy studies with ragweed. Grass, mite, cat, and venom allergens that a maintenance dose of 5 - 20fj of major allergen per injection is associated with significant improvement in patient symptom scores

Immunoterapinin etkinligi

İdeal devam dozu: Düşük doz immunoterapi

genellikle etkisiz olmaktadır.

Otlar, evtozu akarı, kedi ve venom allerjenleri

ile yapılan immunoterapi çalışmalarında devam dozunun her enjeksiyonunda 5 - 20 ug major allerjen verildigi takdirde etkin ve iyi sonuçlar kaydedilmiştir.